Bình gas lạnh MS006

Bình gas lạnh MS006

Tính chất vật lý

Tên hóa học 1,1,1,2-Tetrafluoroethane
Trọng lượng phân tử 102.0 kg/kmol
Nhiệt độ sôi ở 1.013 bar -26.3°c
Nhiệt độ giới hạn 101.1°c
Áp suất giới hạn 40.6 bar

Ứng dụng:

Tủ lạnh gia đình
Hệ thống điều hòa không khí
Hệ thống bơm nhiệt
Chillers
Hệ thống lạnh giao thông vận tải
Hệ thống làm lạnh thương mại